Algemene Voorwaarden

Algemene Inkoopvoorwaarden Poortvliet Veiligheidsdiensten CS voor het leveringen van Zaken en Diensten

Hoofdstuk 1:       Definities

Onder deze Algemene Inkoopvoorwaarden (AIV) wordt verstaan:

Poortvliet Veiligheidsdiensten CS: de opdrachtgever.

Leverancier: de wederpartij van Poortvliet Veiligheidsdiensten CS die de Zaken en/of Diensten levert.

Partijen: Poortvliet Veiligheidsdiensten CS en Leverancier.

Overeenkomst: de verbintenis tot levering van Zaken en/of Diensten aan Poortvliet Veiligheidsdiensten CS waarop deze AIV van toepassing zijn.

Zaken: door Leverancier te leveren stoffelijke objecten.

Diensten: de door Leverancier op basis van de Overeenkomst te verrichten werkzaamheden of aan Poortvliet Veiligheidsdiensten cs te verlenen diensten, waaronder maar niet beperkt tot het gebruik van software of het verlenen van toegang tot softwareapplicaties. Supplier code of conduct: Gedragsregels welke van toepassing zijn op de leveranciers van Poortvliet Veiligheidsdiensten cs m.b.t. alle artikelen van deze Algemene Inkoopvoorwaarden Poortvliet Veiligheidsdiensten cs voor levering van Zaken en Diensten

 

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1 In geval van tegenstrijdigheid gaan bepalingen van de Overeenkomst boven de AIV van Poortvliet Veiligheidsdiensten cs

2.2 De AIV van Poortvliet Veiligheidsdiensten cs zijn van toepassing op alle aanvragen, aanbiedingen, opdrachten en overige rechtsverhoudingen met betrekking tot de levering van Zaken of Diensten door Leverancier aan Poortvliet Veiligheidsdiensten CS, waarbij de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de Leverancier uitdrukkelijk van de hand worden gewezen.

Artikel 3: Geldigheid aanbod en totstandkoming Overeenkomst

3.1 Een aanbod van een Leverancier is onherroepelijk gedurende een termijn van dertig dagen nadat het aanbod Poortvliet Veiligheidsdiensten cs schriftelijk heeft bereikt, tenzij tussen Partijen uitdrukkelijk schriftelijk een andere termijn is overeengekomen. Ingeval van een inschrijving vangt de termijn aan op de dag waarop de inschrijving sluit.

3.2 De Overeenkomst komt tot stand doordat Poortvliet Veiligheidsdiensten cs een schriftelijk aanbod van de Leverancier door middel van een schriftelijke order of opdrachtbevestiging aanvaardt. Indien de schriftelijke order of opdrachtbevestiging op wezenlijke punten afwijkt van het aanbod, dan komt de Overeenkomst overeenkomstig de schriftelijke order of opdrachtbevestiging tot stand, tenzij de Leverancier de schriftelijke order of opdrachtbevestiging binnen veertien dagen na dagtekening schriftelijk verwerpt.

3.3 Indien de Leverancier geen schriftelijk aanbod of een mondeling aanbod heeft gedaan, komt de Overeenkomst tot stand op het moment dat de Leverancier een schriftelijke order of opdrachtbevestiging van Poortvliet Veiligheidsdiensten cs binnen veertien dagen na dagtekening mondeling of schriftelijk heeft aanvaard, doch uiterlijk op het moment dat de Leverancier een aanvang heeft gemaakt met de uitvoering van de Overeenkomst.

3.4 Zolang een schriftelijke bevestiging door Poortvliet Veiligheidsdiensten cs niet heeft plaatsgevonden en nog geen sprake is van levering van de betreffende Zaken of Diensten, kan Poortvliet Veiligheidsdiensten cs de order of opdracht te allen tijde kosteloos annuleren.

Artikel 4: Onderaanneming/overdracht van rechten en plichten

4.1 Leverancier voldoet steeds stipt en tijdig aan zijn verplichtingen uit hoofde van de loonbelasting, omzetbelasting, premie volksverzekeringen en premie werknemersverzekeringen. Indien de Wet Ketenaansprakelijkheid of de Wet Arbeid Vreemdelingen van toepassing is zal Leverancier op verzoek van Poortvliet Veiligheidsdiensten cs aan Poortvliet Veiligheidsdiensten CS doen toekomen waaruit

blijkt dat Leverancier aan bovenstaande verplichtingen heeft voldaan. Leverancier kan worden verplicht mee te werken aan een gedeeltelijke betaling van de factuur door Poortvliet Veiligheidsdiensten CS op een G-rekening. Leverancier zal Poortvliet Veiligheidsdiensten CS vrijwaren van alle mogelijke Vorderingen jegens Poortvliet Veiligheidsdiensten CS uit hoofde van de Wet Ketenaansprakelijkheid of de Wet Arbeid Vreemdelingen.

4.2 Leverancier kan (een gedeelte van) de verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst slechts met voorafgaande schriftelijke toestemming van Poortvliet Veiligheidsdiensten CS overdragen of uitbesteden aan een derde. Aan deze toestemming kunnen voorwaarden worden verbonden.

4.3 In geval van overdracht of uitbesteding door Leverancier aan een derde van (een gedeelte van) een verplichting uit de Overeenkomst, is deze verplicht aan Poortvliet Veiligheidsdiensten CS te melden welke zekerheden zijn gesteld voor de afdracht van loonbelasting, omzetbelasting, premie volksverzekeringen en premie werknemersverzekering door die derde.

4.4 Leverancier blijft in het geval van overdracht of uitbesteding van (een gedeelte van) de verplichtingen uit de

Overeenkomst aan een derde jegens Poortvliet Veiligheidsdiensten CS volledig aansprakelijk voor zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst.

Artikel 5: Prijs en prijsherziening

5.1 De prijs omvat alle kosten die in verband met de Zaken en Diensten tot en met de aflevering, oplevering of voltooiing worden gemaakt. De prijs is exclusief omzetbelasting, tenzij partijen anders overeenkomen.

5.2 De prijzen zijn in Euro’s en vast, tenzij de Overeenkomst omstandigheden vermeldt die tot prijsaanpassing kunnen leiden, alsmede de wijze waarop de aanpassing plaatsvindt.

Artikel 6: Facturering en betaling

6.1 Facturering van geleverde Zaken en Diensten zal geschieden door middel van een door Leverancier bij Poortvliet Veiligheidsdiensten CS in te dienen deugdelijk gespecificeerde schriftelijke factuur.

6.2 Poortvliet Veiligheidsdiensten CS betaalt de prijs vermeerderd met de omzetbelasting, binnen dertig dagen na ontvangst van de desbetreffende factuur en goedkeuring van de geleverde Zaken en Diensten door Poortvliet Veiligheidsdiensten CS

6.3 Poortvliet Veiligheidsdiensten CS is gerechtigd de betaling van de factuur op te schorten, indien Leverancier niet of niet volledig aan zijn verplichtingen uit of samenhangend met de Overeenkomst heeft voldaan.

6.4 Een dispuut omtrent facturering, betaling of kwaliteit van de geleverde Zaken of Diensten geeft Leverancier niet het recht de verplichtingen op grond van de Overeenkomst op te schorten, uit te stellen of te beëindigen.

6.5 POORTVLIET VEILIGHEIDSDIENSTEN CS heeft het recht het bedrag van de factuur te verrekenen met bedragen die Leverancier verschuldigd is aan Poortvliet Veiligheidsdiensten CS.

6.6 Betaling door Poortvliet Veiligheidsdiensten CS houdt op geen enkele wijze afstand van rechten in.

Artikel 7: Levering en wijziging

7.1 Een overeengekomen tijdstip of termijn van levering is van wezenlijke betekenis. Levering vindt plaats op de

overeengekomen plaats. Indien niet tijdig geleverd wordt, is Leverancier onmiddellijk in verzuim, zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling vereist is. In dat geval heeft Poortvliet Veiligheidsdiensten CS het recht de Overeenkomst te ontbinden, onverminderd het recht op nakoming of een aanvullende of vervangende schadevergoeding.

7.2 Leverancier zal, zodra zich omstandigheden voordoen of te voorzien zijn waardoor hij aan de verplichting van tijdige levering niet kan voldoen, Poortvliet Veiligheidsdiensten CS onverwijld schriftelijk mededeling hiervan doen, met vermelding van de aard van deze omstandigheden, de door hem getroffen of te treffen maatregelen en de vermoedelijke duur van de vertraging. Indien Leverancier dit nalaat kan hij zich nadien niet meer op deze omstandigheden beroepen.

7.3 Poortvliet Veiligheidsdiensten CS heeft het recht de levering uit te laten stellen. In geval van Zaken zal Leverancier deze deugdelijk verpakt, afgescheiden en herkenbaar opslaan, conserveren, beveiligen en verzekeren. De kosten die hiermee in redelijkheid zijn gemoeid komen voor rekening van Poortvliet Veiligheidsdiensten CS.

7.4 Poortvliet Veiligheidsdiensten CS is te allen tijde bevoegd de omvang en/of hoedanigheid van de te leveren Zaken en/of Diensten te wijzigen. De wijzigingen worden minimaal een maand vooraf schriftelijk kenbaar gemaakt en kent geen beperking voor wat betreft de omvang van de wijziging.

7.5 Indien een wijziging naar het oordeel van de Leverancier gevolgen heeft voor de overeengekomen prijs en/of het tijdstip van levering, is hij verplicht, alvorens aan de wijziging gevolg te geven, Poortvliet Veiligheidsdiensten CS hieromtrent zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 8 (acht) werkdagen na de kennisgeving van de verlangde wijziging, schriftelijk te informeren. Indien deze gevolgen naar het oordeel van Poortvliet Veiligheidsdiensten CS onredelijk zijn, zullen partijen hierover in overleg treden. Indien dit overleg niet tot overeenstemming leidt kan de overeenkomst door Poortvliet Veiligheidsdiensten CS door middel van een schriftelijke kennisgeving worden ontbonden zonder dat Partijen wederzijds schadeplichtig zijn.

Artikel 8: Toerekenbare tekortkoming

8.1 Bij een toerekenbare tekortkoming van Leverancier overeenkomstig artikel 74 e.v. van Boek 6 van het Burgerlijk

Wetboek wordt deze schriftelijk in gebreke gesteld, tenzij sprake is van een fatale termijn als bedoeld in artikel 7.1. Indien er binnen vijf dagen na dagtekening van de schriftelijke ingebrekestelling geen herstel van het gebrek heeft plaatsgevonden, is Leverancier in verzuim. Het in lid 2 genoemde boetebeding treedt bij verzuim onmiddellijk in werking.

8.2 Onverminderd het recht op schadevergoeding en de overige wettelijke rechten voortvloeiend uit een toerekenbare tekortkoming, is Poortvliet Veiligheidsdiensten CS bij verzuim van de Leverancier zonder rechterlijke tussenkomst gerechtigd tot een onmiddellijk opeisbare boete van 0,5 % van de prijs van de Zaken of Diensten (vermeerderd met de omzetbelasting) waarop de tekortkoming betrekking heeft, voor elke dag dat de tekortkoming voortduurt, met een maximum van 10 % van de totale waarde van de Overeenkomst. Deze boete geldt per tekortkoming.

8.3 In geval van een niet-toerekenbare tekortkoming (overmacht) worden de verplichtingen van beide Partijen voor

maximaal 2 (twee) weken opgeschort. Leverancier geeft Poortvliet Veiligheidsdiensten CS schriftelijk aan hoe en binnen welke termijn hij de niet-toerekenbare tekortkoming oplost.

8.4 Partijen kunnen zich jegens elkaar alleen op overmacht beroepen indien de desbetreffende partij zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 5 werkdagen na het intreden van de niet-toerekenbare tekortkoming, onder overlegging van de nodige bewijsstukken, de wederpartij schriftelijk van een dergelijk beroep in kennis stelt.

8.5 Indien Leverancier stelt dat een of meer van zijn tekortkomingen hem niet zijn toe te rekenen en Poortvliet Veiligheidsdiensten CS deze stelling aanvaardt, heeft Poortvliet Veiligheidsdiensten CS niettemin het recht de Overeenkomst te ontbinden wegens overmacht.

Artikel 9: Garantie

9.1 De geleverde Zaken en verrichte Diensten dienen tot in de kleinste details en met de hoogst mogelijke graad van

perfectie in overeenstemming te zijn met hetgeen in de Overeenkomst en eventueel daarbij behorende programma van eisen, technische omschrijving of specificatie staat vermeld.

9.2 Leverancier garandeert dat de Zaken nieuw, geheel compleet en voor gebruik gereed zijn. Hij zorgt ervoor dat onder meer alle onderdelen, hulpmaterialen, hulpstukken, gereedschappen, reserveonderdelen, gebruiksaanwijzingen en instructieboeken, die noodzakelijk zijn voor het realiseren van het door Poortvliet Veiligheidsdiensten CS aangegeven doel, worden meegeleverd, ook indien zij niet met name zijn genoemd. De instructieboeken dienen in het Nederlands te zijn uitgevoerd en, indien noodzakelijk, in door de Poortvliet Veiligheidsdiensten CS gewenste andere talen. Poortvliet Veiligheidsdiensten CS is vrij in het gebruik van deze documentatie, waaronder begrepen het vermenigvuldigen daarvan voor eigen gebruik, tenzij met Leverancier afwijkende afspraken zijn gemaakt.

9.3 Gebreken aan Zaken of Diensten die binnen de overeengekomen garantieperiode worden geconstateerd, dienen door Leverancier op basis van de afgegeven garantie te worden hersteld, onverminderd de overige rechten van Poortvliet Veiligheidsdiensten CS. Indien geen garantie is overeengekomen, dan heeft Poortvliet Veiligheidsdiensten CS recht op herstel van alle gebreken of tekortkomingen die Poortvliet Veiligheidsdiensten CS bij een normaal gebruik niet hoeft te verwachten. Indien geen garantieperiode is overeengekomen dan is de lengte van de garantietermijn afhankelijk van aard van de geleverde Zaak of Dienst, doch nooit korter dan zes (6) maanden. Indien Leverancier in gebreke blijft met zijn garantieverplichtingen, dan heeft Poortvliet Veiligheidsdiensten cs het recht de gebreken op kosten van Leverancier te (laten) herstellen.

9.4 Leverancier garandeert dat hij voor een nader in de Overeenkomst af te spreken termijn onderdelen voor de geleverde Zaken zal kunnen naleveren. Indien tussen Partijen geen termijn is afgesproken, dan garandeert Leverancier dat hij voor een periode van tenminste 5 jaar na levering, onderdelen voor de geleverde Zaken zal kunnen leveren.

9.5 Leverancier garandeert dat de geleverde Zaak of Dienst voldoet aan alle relevante wettelijk bepalingen en maatschappelijke normen betreffende onder andere kwaliteit, milieu, veiligheid en gezondheid.

 

Artikel 10: Keuring

10.1 Poortvliet Veiligheidsdiensten cs is gerechtigd te allen tijde de Zaken zowel tijdens de productie, bewerking en opslag als na levering te (doen) keuren. De wijze van uitvoering of het resultaat van geleverde Diensten kan eveneens tijdens of na levering worden gekeurd.

10.2 Op eerste verzoek zal Leverancier toegang verschaffen aan Poortvliet Veiligheidsdiensten cs of diens vertegenwoordiger tot de plaats van productie, bewerking of opslag. Leverancier zal kosteloos zijn medewerking verschaffen aan de keuring.

10.3 Indien een keuring zoals bedoeld in dit artikel door toedoen van Leverancier niet op het voorgenomen tijdstip kan plaatsvinden dan wel indien een keuring moet worden herhaald, komen de daaruit voor Poortvliet Veiligheidsdiensten CS voortvloeiende kosten voorrekening van Leverancier.

10.4 De Zaken of Diensten komen voor afkeuring in aanmerking indien zij niet beantwoorden aan het gestelde in de

Overeenkomst. Indien de Overeenkomst geen uitsluitsel biedt, zal bepalend zijn of de Zaken of Diensten voldoen aan de eisen die in het maatschappelijk verkeer aan deze Zaken of Diensten gesteld worden.

10.5 Een keuring door Poortvliet Veiligheidsdiensten CS zoals genoemd in lid 1 van dit artikel ontslaat Leverancier niet van zijn verplichting de Zaken of Diensten overeenkomstig de bepalingen van de Overeenkomst te leveren.

10.6 Ingeval van afkeuring van Zaken of Diensten, zal Leverancier binnen 5 (vijf) werkdagen zorgdragen voor herstel of vervanging van de Zaken of Diensten. Indien Leverancier niet aan deze verplichting voldoet binnen de in dit artikel gestelde termijn, is Poortvliet Veiligheidsdiensten cs gerechtigd de benodigde Zaken of Diensten van een derde af te nemen, dan wel zelf maatregelen te nemen of maatregelen door een derde te laten nemen, voor rekening en risico van Leverancier.

10.7 Indien Leverancier de afgekeurde Zaken niet binnen 5 (vijf) werkdagen terughaalt, heeft Poortvliet Veiligheidsdiensten CS het recht de afgekeurde Zaken op kosten van Leverancier aan hem te retourneren.

Artikel 11: Intellectuele en industriële eigendomsrechten

11.1 De intellectuele eigendomsrechten van al hetgeen Leverancier in opdracht van Poortvliet Veiligheidsdiensten cs vervaardigt berusten bij Poortvliet Veiligheidsdiensten cs. Voor zover nodig draagt Leverancier reeds nu al die rechten over aan Poortvliet Veiligheidsdiensten cs. Indien aan deze overdracht een nadere formaliteit verbonden is, zegt Leverancier zijn onvoorwaardelijke medewerking daaraan toe.

11.2 Leverancier is gerechtigd de informatie welke verstrekt is door Poortvliet Veiligheidsdiensten cs te gebruiken, echter uitsluitend in verband met de overeenkomst. Deze informatie is en blijft eigendom van Poortvliet Veiligheidsdiensten cs.

11.3 Leverancier staat ervoor in dat de geleverde Zaken en/of Diensten geen inbreuk maken op eventuele octrooi-,

merken-, model- of auteursrechten van derden, of op andere intellectuele eigendomsrechten van derden. Leverancier vrijwaart Poortvliet Veiligheidsdiensten CS tegen eventuele aanspraken van derden ter zake.

Artikel 12: Aansprakelijkheid

12.1 Leverancier is aansprakelijk voor alle schade die is of kan ontstaan in verband met de uitvoering van de

Overeenkomst en/of overtreding van geldende wet- en regelgeving zoals maar niet beperkt tot de Algemene Verordening

Gegevensbescherming.

12.2 Leverancier vrijwaart Poortvliet Veiligheidsdiensten CS tegen alle aanspraken van derden die in enig verband staan met de uitvoering van de Overeenkomst door Leverancier.

12.3 Poortvliet Veiligheidsdiensten CS heeft het recht van Leverancier te verlangen een verzekering af te sluiten ter afdekking van de risico’s. Leverancier heeft op eerste verzoek van Poortvliet Veiligheidsdiensten CS de plicht inzage in de daartoe strekkende polis te geven en betaling van de premie aan te tonen.

Artikel 13: Risico- en eigendomsovergang

13.1 De eigendom van de Zaken gaat over op Poortvliet Veiligheidsdiensten CS nadat deze zijn geleverd. Daar waar sprake is van leverings- en overname protocollen, dienen de Zaken volgens deze richtlijnen te worden geleverd c.q. overgedragen en geaccepteerd.

13.2 Het risico van de Zaken gaat over op Poortvliet Veiligheidsdiensten CS op het moment dat de levering en goedkeuring van de Zaken overeenkomstig artikel 7 en 10 van deze AIV hebben plaatsgevonden.

13.3 In geval Poortvliet Veiligheidsdiensten cs aan Leverancier materialen, zoals grondstoffen, hulpstoffen, gereedschappen, tekeningen, specificaties en software ter beschikking stelt ten behoeve van de nakoming van zijn verplichtingen, blijven deze eigendom van Poortvliet Veiligheidsdiensten cs. Leverancier zal deze bewaren afgescheiden van materialen welke toebehoren aan hemzelf of aan derden. Leverancier zal

ze merken als eigendom van Poortvliet Veiligheidsdiensten cs.

13.4 Indien aan de beschikbaar gestelde materialen zoals genoemd in lid 3 schade ontstaat, dan is Leverancier verplicht deze schade te vergoeden en er voor zorg te dragen dat de Overeenkomst zonder vertraging wordt uitgevoerd.

13.5 Op het moment dat materialen, zoals grondstoffen, hulpstoffen, en software van Poortvliet Veiligheidsdiensten cs of Leverancier zijn verwerkt in  Zaken, is sprake van een nieuwe zaak waarvan de eigendom aan Poortvliet Veiligheidsdiensten cs toebehoort.

Artikel 14: Geheimhouding en verbod tot openbaarmaking

14.1 Leverancier is verplicht alle direct en/of indirect van Poortvliet Veiligheidsdiensten cs verkregen informatie en gegevens vertrouwelijk te behandelen. Leverancier zal deze informatie en gegevens niet aan derden ter beschikking stellen, behoudens indien zulks voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijk is, of indien hij voorafgaand schriftelijk toestemming heeft ontvangen van Poortvliet Veiligheidsdiensten cs. Leverancier zal deze informatie en gegevens niet voor andere doeleinden gebruiken dan voor de uitvoering van de Overeenkomst.

14.2 Het is Leverancier niet toegestaan in publicaties, advertenties of op enig andere wijze de aandacht te vestigen op het feit dat hij aan Poortvliet Veiligheidsdiensten cs levert of heeft geleverd, tenzij hij daarvoor voorafgaand schriftelijk toestemming heeft ontvangen van

Poortvliet Veiligheidsdiensten cs.

14.3 Bij overtreding van het in de voorgaande leden gestelde zal Leverancier zonder nadere ingebrekestelling of

rechterlijke tussenkomst, een direct, opeisbare boete verschuldigd zijn aan Poortvliet Veiligheidsdiensten cs van

€ 5.000, – voor iedere overtreding en € 1000, – voor iedere dag dat de overtreding voortduurt.

Artikel 15: Verpakking

15.1 Leverancier is verantwoordelijk voor de verpakking van de Zaken en de verwerking respectievelijk vernietiging van (transport) verpakkingsmaterialen na aflevering. Indien op verzoek van Leverancier verpakkingsmaterialen worden (verwerkt of vernietigd door Poortvliet Veiligheidsdiensten cs, gebeurt dit voor risico en rekening van Leverancier.

15.2 Poortvliet Veiligheidsdiensten cs heeft te allen tijde het recht de (transport)verpakkingsmaterialen voor rekening van Leverancier aan deze te retourneren.

Artikel 16: Ontbinding

16.1 Onverminderd de in het Burgerlijk Wetboek geregelde mogelijkheden tot ontbinding bij een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van Leverancier is Poortvliet Veiligheidsdiensten cs gerechtigd zonder aanmaning, ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst deze Overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven of deurwaardersexploot geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien:

– Leverancier (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of hem (voorlopige) surseance van betaling wordt

verleend; Leverancier zijn faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard;

– de onderneming van Leverancier wordt geliquideerd;

– Leverancier zijn huidige onderneming staakt;

– op een aannemelijk deel van het vermogen van Leverancier beslag wordt gelegd;

– Leverancier anderszins niet langer in staat moet worden geacht de verplichtingen uit deze Overeenkomst na te kunnen komen;  zich aan de zijde van Leverancier een wijziging in de zeggenschap voordoet zoals bijv. een fusie, overname etc.; door Leverancier of een van zijn ondergeschikten of vertegenwoordigers enig voordeel is of wordt verschaft aan een persoon die deel uitmaakt van Poortvliet Veiligheidsdiensten cs of een persoon die Poortvliet Veiligheidsdiensten cs vertegenwoordigd.de Supplier code of conduct wordt overtreden.

16.2 Indien Poortvliet Veiligheidsdiensten cs op grond van het in lid 1 bepaalde tot gehele of gedeeltelijke ontbinding overgaat, is zij geen schadevergoeding aan Leverancier verschuldigd ter zake van de ontbinding.

16.3 Indien deze Overeenkomst door Poortvliet Veiligheidsdiensten cs wordt ontbonden op grond van het in lid 1 bepaalde is Poortvliet Veiligheidsdiensten cs gerechtigd, de geleverde Zaken en de resultaten van door Leverancier geleverde Diensten te blijven gebruiken, alsmede alle overige informatie of medewerking te verlangen welke benodigd zijn voor het gebruik en/of voltooiing van de door Leverancier geleverde of nog te leveren Zaken of Diensten. Indien Poortvliet Veiligheidsdiensten cs gebruik maakt van de bevoegdheden uit hoofde van dit lid zal zij daarvoor aan Leverancier een redelijke vergoeding voldoen.

16.4 Verplichtingen welke naar hun aard bestemd zijn om ook na ontbinding van de Overeenkomst voort te duren, blijven na ontbinding van deze Overeenkomst bestaan.

Artikel 17: Orde, veiligheid en milieu

17.1 Leverancier is zijn gehouden alle wettelijke veiligheids-, gezondheids- en milieuvoorschriften in acht te nemen.

17.2 Bedrijfsvoorschriften en reglementen op het gebied van veiligheid, gezondheid, milieu, integriteit, gedrag en bedrijfsethiek van Poortvliet Veiligheidsdiensten cs dienen te worden opgevolgd. Indien deze bedrijfsvoorschriften en reglementen beschikbaar zijn zal Poortvliet Veiligheidsdiensten cs deze gratis ter beschikking stellen.

17.3 Leverancier zal zich conformeren aan de uitgangspunten van het beleid van Poortvliet Veiligheidsdiensten cs op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Artikel 18: Geschillen

18.1 Geschillen tussen Partijen, daaronder begrepen die welke slechts door één der Partijen als zodanig worden beschouwd, zullen zoveel mogelijk door middel van goed overleg tot een oplossing worden gebracht.

18.2 Indien Partijen niet tot een oplossing komen, zullen de geschillen worden berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Leeuwarden.

Artikel 19: Toepasselijk recht op de Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 20: Nietigheid

Indien een of meer bepalingen van deze AIV nietig of niet (langer) rechtsgeldig is/zijn, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen van deze AIV niet aan. In plaats van de nietige of vernietigde bepalingen zullen voorwaarden van toepassing zijn die het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen zoveel mogelijk benaderen.

Artikel 21: Bijzondere eisen, verplichtingen, bepalingen

21.1 Voor zover vereist zal Leverancier voldoen aan de verplichting om in het bezit te zijn en te blijven van relevante

vergunningen en (kwaliteits)certificaten.

21.2 Leverancier moet indien van toepassing (bijv. het uitvoeren van beveiligingswerkzaamheden):

– Een vergunning van het Ministerie van Justitie in het kader van de Wet Particuliere Beveiligingsorganisaties en

recherchebureaus (WPBR) hebben en behouden;- In het bezit zijn van het Keurmerk Beveiliging, Flexbedrijven en/of Particulier Onderzoeksbureau of in staat zijn dit te verwerven;- Strikte naleving van de CAO PB garanderen.

21.2 Het door Leverancier bij uitvoering van de Overeenkomst ingeschakeld personeel en door Leverancier ingeschakelde derden zullen voldoen aan de door Poortvliet Veiligheidsdiensten cs gestelde bijzondere eisen en bij afwezigheid daarvan aan de algemene eisen van vakbekwaamheid en deskundigheid. Tevens dient de kwaliteit, uitstraling en het gedrag van het in te zetten personeel en de ingeschakelde derden te passen en te voldoen aan de eisen welke Poortvliet Veiligheidsdiensten cs aan haar eigen personeel stelt.

21.3 Indien naar het oordeel van Poortvliet Veiligheidsdiensten cs sprake is van onvoldoende gekwalificeerd personeel of van personeel dat niet aan de eisen op het gebied van kwaliteit, uitstraling en gedrag voldoet, is Poortvliet Veiligheidsdiensten cs bevoegd om de verwijdering van dit personeel te

gelasten en is Leverancier verplicht tot onverwijlde vervanging, met inachtneming van het bepaalde in lid 2 van dit artikel.

21.4 Poortvliet Veiligheidsdiensten cs heeft de bevoegdheid tot inspectie en keuring van alle door Leverancier bij uitvoering van de Overeenkomst te gebruiken materialen en gereedschappen en tot identificatie van personeel dat door leverancier bij uitvoering van de overeenkomst wordt betrokken.

Artikel 22: Algemene Verordening Gegevensbescherming Leverancier staat ervoor in dat alle wettelijke voorschriften betreffende de te verwerken gegevens, daaronder in het bijzonder begrepen de voorschriften bij of krachtens de Algemene Verordening Gegevensbescherming, stipt in acht zijn en zullen worden genomen. Leverancier zal Poortvliet Veiligheidsdiensten cs ter zake gevraagde informatie onverwijld schriftelijk verstrekken.

Leverancier heeft, rekening houdend met de aard van de verwerkingen, passende technische en organisatorische

maatregelen getroffen en kan deze maatregelen op verzoek laten zien. Leverancier vrijwaart Poortvliet Veiligheidsdiensten cs voor alle aanspraken van derden die jegens Poortvliet Veiligheidsdiensten cs mochten worden ingesteld wegens schending van de geldende privacywet en/of regelgeving en/of wettelijke bewaartermijnen door Leverancier.

Artikel 23: Supplier code of conduct

23.1 Introductie:

Voor Poortvliet Veiligheidsdiensten cs is een duurzaam verantwoord inkoopbeleid essentieel. Dit artikel beschrijft de verwachtingen en vereisten vanPoortvliet Veiligheidsdiensten cs en zorgt voor de naleving van de Poortvliet Veiligheidsdiensten cs -kernwaarden. Poortvliet Veiligheidsdiensten cs verwacht dat Leverancier alle (supra)nationale verdragen, wet-, regelgeving, normen en waarden respecteert en zich te allen tijde ethisch en verantwoord opstelt en gedraagt. Poortvliet Veiligheidsdiensten cs

streeft naar de hoogste normen van zakelijke integriteit en zal daarom geen enkele praktijk tolereren die niet strookt met de principes van eerlijkheid, integriteit en rechtvaardigheid. Poortvliet Veiligheidsdiensten cs behoudt zich het recht voor om naleving van deze gedragscode, bijv. maar niet uitsluitend, in de vorm van een audit, te controleren. Het weigeren van een dergelijke controle of het niet naleven van deze gedragscode wordt beschouwd als contractbreuk en kan leiden tot beëindiging van het contract met Poortvliet Veiligheidsdiensten cs of haar dochterondernemingen. Een enkelvoudige overtreding is daartoe voldoende en een nadere ingebrekestelling is niet vereist. In het kader van de ketenaansprakelijkheid dient leverancier haar medewerkers, toeleveranciers of onderaannemers op grond van het “back-to-back” principe, op gelijkende wijze te contracteren en te controleren. Dit dient voor Poortvliet Veiligheidsdiensten cs verifieerbaar te zijn.

23.2 Managementsystemen en certificering Leverancier dient bij voorkeur in het bezit te zijn van certificeringen op het gebied van veiligheid, gezondheid, werkomstandigheden, milieu en duurzame ontwikkeling.

23.3 Ethisch handelen en corruptie Leverancier stelt zich ethisch verantwoord op en gedraagt zich hiernaar. Dit vereist een grote mate van verantwoordelijkheid en inschattingsvermogen. Zo houdt Leverancier zich aan de geldende (supra)nationale wet- en regelgeving op het gebied van mededinging, accepteert of betaalt hij geen steekpenningen om opdrachten, diensten, financiële en/of andere voordelen te verwerven en pleegt hij geen- of werkt hij niet mee aan belastingontduiking.

23.4 Vrijheid van vereniging en vergadering en het recht op collectieve onderhandelingen Leverancier erkent het fundamentele recht van arbeiders om zichzelf te organiseren teneinde hun belangen te laten behartigen. Leverancier respecteert de vrijheid van haar werknemers om wat voor organisatie dan ook (inclusief vakbonden) op te zetten of zich daarbij aan te sluiten, zonder dat daarvoor goedkeuring van Leverancier vereist zal zijn.

3.5 Slavernij en gedwongen arbeid Leverancier verbiedt en veroordeelt onvrijwillige (gedwongen) arbeid, moderne slavernij en mensensmokkel. Zowel binnen zijn eigen organisatie als bij zijn toeleveranciers. Werknemers kunnen niet worden verplicht om “onderpanden” of identiteitspapieren achter te laten bij hun werkgever en zijn vrij hun werkgever te verlaten met inachtneming van een redelijke opzegtermijn. Leverancier verbiedt gedrag (inclusief gebaren, taal en lichamelijk contact) dat seksueel, dwangmatig, bedreigend, grof of uitbuitend is.

3.6 Discriminatie/human rights

Leverancier behandelt werknemers gelijk ten aanzien van de aard van het werk en intensiteit van hun inzet. Leverancier zorgt voor gelijke kansen ongeacht ras, nationaliteit, sociale achtergrond, handicap, seksuele geaardheid, zwangerschap of moederschap, politieke of religieuze overtuiging, geslacht, leeftijd, burgerlijke staat of elke andere factor die niet kan worden gerechtvaardigd. Geen enkele vorm van pesterij of discriminatie is toegestaan. Leverancier behandelt iedere

werknemer met waardigheid en respect.

23.7 Kinderarbeid

Leverancier doet (direct en indirect) geen zaken met organisaties die kinderen onder de 16 jaar in dienst hebben.

Kinderen onder de 18 jaar zullen niet in de nacht of onder gevaarlijke omstandigheden werkzaam zijn.

23.8 Beloning

Leverancier ziet toe dat lonen en uitkeringen die betaald worden voor een standaard werkweek voldoen aan de nationale wettelijke standaarden of de industrie maatstaven (de strengste norm geldt).Alle werknemers zullen worden voorzien van schriftelijke en begrijpelijke informatie over arbeidsomstandigheden en loon. Werkzaamheden op gelijke niveaus worden gelijk beloond.

23.9 Gezonde en veilige arbeidsomstandigheden

Leverancier zorgt voor een werkomgeving die veilig en hygiënisch is, een goede gezondheid bevordert, de gezondheid van werknemers behoudt en ongevallen, verwondingen en werk gerelateerde ziekten voorkomt (incl. epidemie/pandemie).

23.10 Werktijden en overuren

Leverancier zorgt dat werktijden voldoen aan nationale wetgeving, industrie maatstaven en internationale richtlijnen (de strengste norm geldt). Afwijkingen hiervan dienen tot een minimum te worden beperkt en dienen een uitzondering te zijn.

23.11 Milieu

Leverancier is verplicht zich te houden aan alle geldende wet- en regelgeving op milieugebied. Poortvliet Veiligheidsdiensten cs moedigt Leverancier aan om een duurzaam milieubeleid te ontwikkelen dat erop gericht is milieu-impact van hun activiteiten tot een minimum te beperken. Gedacht kan worden aan:

– Een schriftelijk beleid om de consumptie van fossiele brandstoffen (zoals gas, olie, diesel, etc.) en elektriciteit te voorkomen of tot het uiterste te beperken en CO2-emissies zo laag als redelijkerwijs mogelijk is te houden.

– Een procedure voor het veilig behandelen, opslaan, transporteren, gebruik en verwijderen van afval. Leverancier probeert continu milieutechnische verbeteringen in zijn productieproces aan te brengen, met als doel reductie van emissies, lozingen, geluidsoverlast, afval, gebruik van natuurlijke bronnen en toepassing van gevaarlijke stoffen.

– Leverancier neemt aantoonbaar alle milieuaspecten in overweging gedurende iedere fase van productontwikkeling

en productie.

23.12 Business continuity plan/disaster recovery plan

Leverancier is voorbereid op mogelijke verstoringen van de bedrijfsactiviteiten (bijvoorbeeld natuurrampen, terrorisme, cyberaanvallen, epidemie/pandemie). Leverancier draagt zorgt voor ongestoorde continuïteit van de dienstverlening aan Poortvliet Veiligheidsdiensten cs

23.13 Dierenwelzijn

Leverancier dient dieren humaan te behandelen, inclusief het minimaliseren van pijn en stress. Dieren mogen niet

blootgesteld worden aan onnodig leed en moeten voldoende toegang hebben tot schoon water, geschikt voedsel en verzorging. Dierproeven dienen te worden beperkt en alternatieven dienen te worden gebruikt waar mogelijk.

Artikel 24: Zelfreinigend vermogen en zorg- en meldingsplicht

Leverancier heeft in bovenstaande een actieve zorgplicht, een zelfreinigend vermogen en de verplichting om misstanden met betrekking tot alle artikelen van deze voorwaarden zo goed en snel mogelijk te voorkomen, te ontdekken, op te lossen, te beperken en in alle gevallen te melden bij Poortvliet Veiligheidsdiensten cs op e-mail info@poortvlietveiligheidsdiensten.nl

© 2024 · Poortvliet Veiligheidsdiensten

Beveiligingsdiensten

Copyright © 2024 Poortvliet veiligheidsdiensten alle rechten voorbehouden.